Tắm sư tử – việc nhẹ lương cao

Details

Coi vậy chứ tắm sư tử không nguy hiểm đâu, chỉ có không tắm cho nó nó bực mình thì mới sợ.

Ngoài ra còn có việc Chải răng hà mã , cũng là việc nhẹ lương cao.